0917 021 858

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NƯỚC SẠCH VIỆT NAM
CL3-13 KĐT Man Bồi, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội       hetecvietnam@gmail.com    
 


Dự án Nước sạch học đường Việt Nam

Dự án Nước sạch Học đường Việt Nam là chuỗi các hoạt động nhằm đóng góp vào việc bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cho học sinh, sinh viên, cán bộ và giáo viên tại các trường mầm non, tiểu học, trung học phổ thông, thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học, vận động các nguồn tài trợ, xã hội hoá để triển khai các ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến mang lại nguồn nước sạch đạt quy chuẩn phục vụ học sinh và cán bộ giáo viên tại các cơ sở giáo dục trên cả nước.

Thực hiện các hoạt động khảo sát, nghiên cứu, tổng hợp số liệu về thực trạng sử dụng nước phục vụ ăn uống tại một số cơ sở giáo dục và đào tạo từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông, trung cấp và cao đẳng trên địa bàn một số các tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng miền trên cả nước.


Tổ chức hoạt động hội thảo, hội nghị tuyên truyền, tập huấn về vai trò của nước sạch trong sự phát triển toàn diện của học sinh, sinh viên giúp nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên về công tác bảo vệ nguồn tài nguyên nước và vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.
Phổ biến và triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ lọc nước tiên tiến của Thế Giới để mang lại nguồn nước uống tại vòi đạt tiêu chuẩn nước uống trực tiếp của Bộ Y tế cho học sinh, sinh viên, cán bộ và giáo viên tại các cơ sở giáo dục trên cả nước.

I. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN

Đại đa số học sinh, sinh viên, cán bộ và giáo viên tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên cả nước nhận thức được vai trò của nước sạch đối với sức khoẻ cộng đồng và được sử dụng nước sạch đạt chuẩn nước uống tại vòi ngay tại các cơ sở giáo dục và đào tạo.
Thực hiện các hoạt động khảo sát nghiên cứu và đánh giá thực trạng sử dụng nước sạch tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên cả nước để thực hiện đề tài nghiên cứu của viện và công bố kết quả nghiên cứu trên tinh thần khoa học, khách quan và phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành.
Tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền vai trò của nước sạch trong sự phát triển toàn diện của học sinh sinh viên, qua đó tổ chức các chương trình tập huấn về nước sạch và bảo vệ nguồn nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, tư vấn giải pháp xử lý nước.
Huy động các nguồn lực xã hội và sự chung tay hỗ trợ của học sinh, sinh viên, cán bộ và giáo viên đang học tập và công tác tại các cơ sở giáo dục đào tạo ở các khu vực có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn thông qua Quỹ Nước sạch Học đường Việt Nam.


II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thời gian và địa điểm thực hiện:

Thời gian: Dự kiến dự án sẽ triển khai trong thời gian 5 năm từ tháng 01 năm 2021 đến 31/12/2025.
Địa điểm: Triển khai tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và Trung cấp, Cao đẳng trên cả nước.

2. Vận động nguồn vốn tài trợ cho dự án:

Nguồn vốn thực hiện dự án là nguồn vốn xã hội hoá thông qua hoạt động tiếp nhận tài trợ cho dự án của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước.
Nguồn vốn tài trợ, đóng góp của phụ huynh học sinh, sinh viên và cán bộ giáo viên công tác tại các cơ sở giáo dục đào tạo.
Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước ở các Tỉnh, Huyện có nguồn vốn hỗ trợ cho hoạt động nước sạch vệ sinh môi trường (nếu có).

3. Triển khai thực hiện dự án

Tổ chức chuỗi hoạt động khảo sát, nghiên cứu đánh giá về thực trạng sử dụng nước sạch tại các cơ sở được chọn lấy mẫu khảo sát nghiên cứu theo kế hoạch của tổ nghiên cứu khoa học.
Tổ chức hoạt động tuyên truyền vai trò của nước sạch vệ sinh môi trường trong học đường, và công bố các kết quả nghiên cứu.
Triển khai các ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nước sạch, nhằm phổ biến các công nghệ cung cấp nước sạch đạt tiêu chuẩn nước uống tại vòi tiên tiến trên thế giới đến các cơ sở giáo dục đào tạo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Quản lý dự án:

Ban Quản lý dự án gồm các thành phần: Lãnh đạo và cán bộ Viện Công nghệ và Sức khoẻ; các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, đại diện các doanh nghiệp, tổ chức tham gia đồng hành hỗ trợ dự án và các phóng viên báo chí của các cơ quan truyền thông.
Tổ nghiên cứu khoa học, tổ công tác địa bàn và các tiểu ban chuyên môn là bộ phận giúp việc cho ban quản lý dự án, dự kiến sẽ bao gồm các tiểu ban: Tổ nghiên cứu khoa học, Tiểu ban khảo sát, Tiểu ban thành viên, tiểu ban tài chính, tiểu ban đào tạo, tiểu ban truyền thông, tiểu ban phụ trách khu vực và các tổ công tác tại các địa bàn.
Ban Quản lý dự án và các tiểu ban do Viện trưởng Viện Công nghệ và Sức khoẻ ra quyết định bổ nhiệm và bổ sung dựa trên tình hình thực tế phát sinh trong quá trình triển khai dự án.
Về tư cách pháp nhân, Ban quản lý dự án sử dụng con dấu pháp nhân của Viện Công nghệ và Sức khoẻ trong các hoạt động giao dịch, Ban Quản lý dự án sử dụng tài khoản của Ban Quản lý dự án Nước sạch Việt Nam mở tại ngân hàng Vietcombank làm tài khoản giao dịch và tiếp nhận tài trợ.

2. Thành lập tổ nghiên cứu khoa học:

Tổ nghiên cứu là nhóm các chuyên gia, nhà khoa học uy tín có chuyên môn trong lĩnh vực môi trường và y tế cộng đồng, quản lý giáo dục do Viện Công nghệ và Sức khoẻ ra quyết định thành lập để thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu thực trạng nước sạch học đường tại các cơ sở giáo dục trên cả nước.
Tổ nghiên cứu có chức năng triển khai các hoạt động khảo sát, lấy mẫu, nghiên cứu tổng hợp và báo cáo kết quả nghiên cứu trước hội đồng khoa học của dự án, chịu trách nhiệm công bố kết quả nghiên cứu khoa học theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ hiện hành.

3. Tổ chức khảo sát địa bàn

Tổ khảo sát là tổ chuyên môn phụ trách hỗ trợ Ban Quản lý dự án và tổ nghiên cứu khoa học về công tác khảo sát tại địa bàn các Tỉnh theo sự phân công của Ban quản lý dự án.
Tổ khảo sát địa bàn có chức năng triển khai khảo sát nắm bắt tình hình sử dụng nước tại các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn được phân công quản lý, tổng hợp dữ liệu thực trạng chuyển cho tổ nghiên cứu khoa học.
Tổ chức triển khai hoạt động tư vấn giải pháp ứng dụng các thiết bị công nghệ xử lý nước để lắp đặt các trạm cung cấp nước sạch đủ tiêu chuẩn nước uống trực tiếp tại vòi ở các cơ sở giáo dục đào tạo.
Phối hợp với các tổ chức, doanh nhiệp và cá nhân có chức năng triển khai các dịch vụ chăm sóc, bảo trì các thiết bị tại các điểm cung cấp nước uống tại vòi đảm bảo tiêu chí, tiết kiệm, hiệu quả, an toàn và đảm bảo quá trình hoạt động liên tục cho các điểm cung cấp nước uống tại vòi trong các cơ sở giáo dục đào tạo mà dự án triển khai.

4. Hoạt động truyền thông và đào tạo

Tổ chức các hội thảo khoa học về nước sạch trong học đường ở các Tỉnh, Thành phố trên cả nước, qua đó công bố các kết quả nghiên cứu và tiếp nhận các thông tin phản biện về dự án.
Tổ chức các lớp đào tạo nhận thức về vai trò của nước sạch trong học đường với các học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh tại các cơ sở giáo dục đào tạo triển khai dự án.
Đăng tải thông tin liên tục về các hoạt động của dự án lên trang thông tin điện tử Công nghệ và Sức khoẻ: http://congnghesuckhoe.vn; cổng thông tin Nước sạch Việt Nam http://nuocsach.com.vn và các cơ quan báo chí có hợp tác hỗ trợ truyền thông cho dự án.

5. Hoạt động phổ biến khoa học và công nghệ

Triển khai hợp tác với các cơ sở giáo dục đào tạo để phổ biến lắp đặt các thiết bị công nghệ xử lý nước tiên tiến, xây dựng các điểm cung cấp nước uống trực tiếp tại vòi trong trường học, góp phần giảm thiểu chi phí và cung cấp nguồn nước uống đạt chuẩn cho học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên đối với các cơ sở giáo dục.
Tổ chức thành các tổ công tác địa bàn, tiến hành hoạt động khảo sát hỗ trợ tổ nghiên cứu và phối hợp triển khai phát triển dự án.

6. Phối hợp triển khai thực hiện

Để dự án được triển khai đồng bộ, Ban quản lý phải phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục ở các Tỉnh, Thành phố trong hoạt động khảo sát, nghiên cứu các thực trạng nguồn nước sạch trong học đường, tổ chức các hội thảo, hội nghị tập huấn, tuyên truyền về vai trò của nước sạch trong học đường.
Phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất, cung cấp thiết bị, cung ứng dịch vụ xử lý nước có đầy đủ uy tín và năng lực để phối hợp triển khai dự án.
Phối hợp với các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong và ngoài nước để kêu gọi nguồn vốn tài trợ cho dự án.
Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông để bảo trợ thông tin và làm công tác tuyên truyền, giáo dục cho dự án.

 

Tin cùng loại

Dự án Phát triển và Giáo dục Nước sạch Cộng đồng

Ban Quản lý Dự án Phát triển và Giáo dục Nước sạch Cộng đồng (gọi tắt là Ban Quản lý Dự án Nước sạch Cộng đồng) là đơn vị chuyên môn trực thuộc Viện Công nghệ và Sức khoẻ.

Dự án nước sạch Nông thôn Việt Nam

Dự án nước sạch nông thôn là dự án do Viện Công nghệ và Sức khoẻ phối hợp với Công ty TNHH TM&SX Gia Linh Việt Nam tổ chức triển khai ở khu vực nông thôn. Với mục tiêu mọi nhà đều có nước sạch để sử dụng.


FACEBOOK